• ul. Młyńska 10
  • 33-300 Nowy Sącz
  • 18 443 88 77

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.

Opracowanie Poradników - Konkurs ofert

DA.271-1-17-2/16 
Nowy Sącz, dnia 1 grudnia 2016 r. 

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art.4 pkt 8 „ustawy” dot. opracowania broszur informacyjnych - poradników dla pacjentów. 
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty zawarte są w załącznikach do niniejszego pisma.

 

 

 

Wykonanie badań - Konkurs ofert

DA.4240-3-3/16
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1638) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18) 443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w  Nowym Sączu w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie Nowosądeckiem realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie badań.

Szczegóły Konkursu w Załącznikach:Świadczenia zdrowotne - Konkurs

DA.4240-1-3/16
Działając na mocy art. 26 i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.618) oraz odpowiednio art.146 ust.1, art. 147-150, 151 ust.1-5, art.152, 153 i art. 154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) – Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 fax (0-18) 443-86-01 ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie Nowosądeckiem realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie badań.

Szczegółu Konkursu w poniższych Załącznikach: 

 

 

Szkolenia - zaproszenia do złożenia oferty

DA.271-1-3-2/16
Nowy Sącz, dnia 9 marca 2016 r.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie ofert dot. szkoleń w ramach projektu pt. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie Nowosądeckiem realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty zawarte są w załącznikach do niniejszego pisma.

Pobierz załączniki:

 

 

Zaproszenie do udziału w Projekcie - Konkurs ofert

Serdecznie zapraszamy Pracowników Szpitala oraz inne podmioty i osoby zainteresowane do wzięcia udziału w realizacji projektu „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach MF EOG i NMF na lata 2009 – 2014.

Warunki udziału w Projekcie przedstawiamy w poniższym załączniku:

 

Zaproszenie do udziału w Projekcie - Konkurs ofert

Serdecznie zapraszamy Pracowników Szpitala do wzięcia udziału w realizacji projektu „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach MF EOG i NMF na lata 2009 – 2014.
Realizacja projektu do 30 kwietnia 2016 r. 

 

 

Konkursy na stanowisko Koordynatora ds. finansowych

Nowy Sącz, dnia 21 kwietnia 2015 r. 
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator ds. finansowych w projekcie pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynatora Projektu ds. finansowych będzie należało między innymi:
•  współpraca z Koordynatorem Projektu, działem Księgowości, Działem Zatrudnienia i Płac oraz innymi kom. Organizacyjnymi Szpitala
•  przygotowywanie wniosków o płatność i ich rozliczanie
•  weryfikacja harmonogramów płatności, (czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności, zgodnie z ich wymagalnością oraz okresem kwalifikowalności), prognoz wydatków i terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowie o dofinansowanie,
•  sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem formalnym i rachunkowym
•  przygotowywanie sprawozdań w części finansowej

Wymagania konieczne:
•  obywatelstwo polskie
•  wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne)
•  znajomość zagadnień z zakresu rozliczania projektów ze środków zewnętrznych, rachunkowości, finansów publicznych, prawa podatkowego
•  dyspozycyjność


Wymagania pożądane:
•  doświadczenie w rozliczaniu projektów (udział w rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE);
•  obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel) oraz Internetu
•  znajomość regulacji prawnych z zakresu: zamówień publicznych, ponadto znajomość przepisów regulujących, zasady rozliczania finansowego projektów współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
•  samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność współpracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  CW
•  ofertę realizacji zadania
•  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
•  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
•  oświadczenie o rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE.

UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, tj. do dnia 30.04.2016 r.

Ofertę zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz proponowaną kwotę brutto wynagrodzenia miesięcznego należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r., do godz. 14.00 w Sekretariacie Dyrekcji lub w Dziale Sprzedaży.

Dodatkowych informacji udziela:
Elżbieta Jasińska Koordynator zespołu ds. sprzedaży
tel. 18 443 52 607, kom. 602 83 23 11 

Nowy Sącz, dnia 5 listopada 2014 r. 
Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator ds. finansowych w projekcie pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Koordynatora Projektu ds. finansowych będzie należało między innymi:
•  współpraca z Koordynatorem Projektu, działem Księgowości, Działem Zatrudnienia i Płac oraz innymi kom. Organizacyjnymi Szpitala
•  przygotowywanie wniosków o płatność i ich rozliczanie
•  weryfikacja harmonogramów płatności, (czuwanie nad terminowym regulowaniem płatności, zgodnie z ich wymagalnością oraz okresem kwalifikowalności), prognoz wydatków i terminowe ich przekazywanie do instytucji wskazanych w umowie o dofinansowanie,
•  sprawdzanie dokumentacji finansowej pod względem formalnym i rachunkowym
•  przygotowywanie sprawozdań w części finansowej

Wymagania konieczne:
•  obywatelstwo polskie
•  wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe ekonomiczne)
•  znajomość zagadnień z zakresu rozliczania projektów ze środków zewnętrznych, rachunkowości, finansów publicznych, prawa podatkowego
•  dyspozycyjność

Wymagania pożądane: 
•  doświadczenie w rozliczaniu projektów (udział w rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE);
•  obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel), oraz Internetu
•  znajomość regulacji prawnych z zakresu: zamówień publicznych, ponadto znajomość przepisów regulujących, zasady rozliczania finansowego projektów współfinansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
•  samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, zorientowanie na osiągnięcie założonego celu, umiejętność współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•  CW,
•  ofertę realizacji zadania; 
•  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 
•  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
•  oświadczenie o rozliczaniu co najmniej 1 projektu ze środków UE. 

UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS REALIZACJI PROJEKTU, tj. do dnia 30.04.2016 r.

Ofertę zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz proponowaną kwotę brutto wynagrodzenia miesięcznego należy złożyć do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie Dyrekcji lub w Dziale Sprzedaży.

Dodatkowych informacji udziela: Elżbieta Jasińska
Koordynator zespołu ds. sprzedaży
tel. 18 443 52 607, kom. 602 83 23 11 

Nowotwory


Przewodu pokarmowego

Przełyku Żołądka Jelita grubego Odbytnicy i odbytu Trzustki Wątroby
Nowotwory kobiece

Piersi Jajnika Szyjki macicy Trzonu macicy
Narządów męskich

Gruczołu krokowego Jąder
Dróg oddechowych

Krtani Płuc
Skóry

Czerniak
Układu nerwowego

Mózgu

Projekt pn. „Profilaktyka chorób nowotworowych w Nowym Sączu oraz w powiecie nowosądeckim realizowana w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” dofinansowany jest ze środków MFEOG oraz NMF w ramach Programu PL07/13.